USŁUGI KSIĘGOWE

Biuro Rachunkowe BLEVER w Bydgoszczy oferuje pomoc i doradztwo – w zakresie:

 • Prowadzenia ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Podatkowych Ksiąg Przychodów i Rozchodów, ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego, ewidencji rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług, ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
 • Naliczania, sporządzania i wysyłania miesięcznych bądź kwartalnych deklaracji podatkowych.
 • Sporządzania i analizowania sprawozdań finansowych.
 • Reprezentowania Klienta w Urzędach Skarbowych i ZUS.

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Kompleksowe usługi kadrowo-płacowe w tym m. in.:

 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników oraz dokumentacji kadrowej w systemach kadrowo-płacowych.
 • Monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP.
 • Przygotowanie umów o pracę oraz obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło i innych.
 • Dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników oraz członków jego rodziny do ZUS.
 • Naliczanie wynagrodzeń.
 • Sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilno-prawnych, deklaracji do ZUS, PFRON, US: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR oraz świadectw pracy.
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
 • Rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych.
 • Reprezentacja przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

USŁUGI DODATKOWE

Oferujemy również szereg usług dodatkowych.

 • Pomoc w przygotowaniu wszelkich formalności związanych z rejestracją bądź likwidacją działalności.
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych PIT osób niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań statystycznych do GUS.
 • Opracowanie regulaminów, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości.
 • Doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych.
 • Wyprowadzanie zaległości podatkowych.
 • Przygotowanie wniosków kredytowych oraz dokumentacji związanej z wierzytelnościami: wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, itp.
 • Obsługa KRS.
 • Pozostałe usługi nie ujęte w ofercie.