Deklaracje dla celów VAT będą składane wyłącznie elektronicznie

Zgodnie z projektem (z dnia 22.09.2016 r.) ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od stycznia 2017 r. deklaracje dla celów podatku od towarów i usług wskazane w projekcie będą składane wyłącznie w formie elektronicznej. Będzie o tym stanowił nowododany art. 99 ust. 11a ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią deklaracje, o których mowa w ust. 1-6, 8-9, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Późniejszy termin składania deklaracji elektronicznie, tj. od 2018 r. będzie dotyczył m.in. podmiotów, które nie są zobowiązane do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE oraz podatników, którzy nie są dostawcami towarów i usług podlegających odwrotnemu obciążeniu na terytorium kraju. Na marginesie projektodawcy nie zauważyli, że obecnie obowiązuje już jednostka redakcyjna ustawy o VAT – art. 99 ust. 11a. Zapewne jest to spowodowane tym, że przepis ten wszedł w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r., a pracownicy ministerstwa finansów nie nadążają za zmianami w ustawie, które sami projektują. Deklaracje do których odsyła przywołany przepis to deklaracje:

  • VAT-7 (składają ją podatnicy VAT czynni rozliczający się miesięcznie),
  • VAT-7K (składają ją podatnicy VAT czynni rozliczający się kwartalnie, będący małymi podatnikami),
  • zabraknie VAT-7D, gdyż w świetle tego projektu od przyszłego roku zlikwidowane zostaną kwartalne rozliczenia dla dużych podatników,
  • VAT-8 (składają ją podatnicy wymienieni w art. 15, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 – zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, którzy zadeklarowali w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, że będą dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów),
  • VAT-9M (składają ją podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-8, dokonujący importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których są podatnikami),
  • VAT-13 (składają ją przedstawiciele podatkowi, o których mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim działają w imieniu własnym na rzecz podatnika).

Równocześnie w projekcie proponuje się likwidację składania kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE niezależnie od sposobu rozliczania się podatników – miesięcznie, czy kwartalnie, przy równoczesnym wprowadzeniu wymogu składania informacji podsumowujących wyłącznie w formie elektronicznej. Oczywistym jest, że również korekty tych informacji (VAT UEK) będą musiały być składane elektronicznie.

Ponadto proponuje się wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym VAT-27 dla wszystkich podatników wyłącznie za okresy miesięczne, w których powstaje obowiązek podatkowy z tytułu tych transakcji, przy równoczesnym wymogu składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym jedynie w formie elektronicznej.

Z projektu ustawy nie wynika natomiast, aby pozostałe deklaracje VAT-10, VAT-11 czy VAT-12 miały być obowiązkowo składane elektronicznie, również inne formularze i informacje dla celów VAT będą mogły być składane w formie papierowej.

Wprowadzenie wymogu składania wskazanych deklaracji oraz informacji podsumowujących wyłącznie w formie elektronicznej będzie część podmiotów obligować do nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Uwzględniając jednak, że dla celów Jednolitego

źródło: www. izbapodatkowa.pl,  7 października 2016, Autor: Wojciech Zajączkowski